Xem tình trạng sử dụng hóa đơn

sử dụng hóa đơn điện tử

Chức năng này cho phép admin doanh nghiệp quản lý tình trạng sử dụng hóa đơn

                                                      Hình: Tình trạng sử dụng hóa đơn

Hệ thống hỗ trợ doanh nghiệp quản lý thông tin:

  • Số hóa đơn đã mua: số lượng hóa đơn doanh nghiệp đã mua của Viettel
  • Số hóa đơn đã thông báo phát hành: số lượng hóa đơn doanh nghiệp đã xin phép thuế để ban hành
  • Số hóa đơn đã lập: Số lượng hóa đơn doanh nghiệp đã lập
  • Số hóa đơn còn lại của số hóa đơn đã mua = Số hóa đơn đã mua – Số hóa đơn đã lập
  • Số hóa đơn còn lại của số hóa đơn đã thông báo phát hành = Số hóa đơn đã thông báo phát hành – Số hóa đơn đã lập

One thought on “Xem tình trạng sử dụng hóa đơn

  1. Pingback: Các bước đăng ký và sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử | Viettel Sinvoice

Comments are closed.