Cấu hình gửi hóa đơn cho người mua qua Gmail

gửi mail hóa đơn điện tử

Bước 1:  Cấu hình chấp nhận cho gửi mail từ server của SInvoice

Bước 2:  Cấu hình các thông số trên hệ thống

  • Địa chỉ server: smtp.gmail.com
  • Cổng: 587
  • Loại bảo mật STARTTLS