Cập nhật Email SMS

tin nhắn chăm sóc khách hàng

Bước 1: Màn hình Cấu hình mẫu SMS

Bước 2: NSD nhập các thông tin cần thay đổi

  • Cấu hình nội dung SMS hóa đơn
    • Người dùng nhập header, footer, hệ thống sẽ tự động hiển thị nội dung xem trước, đây là nội dung SMS sẽ gửi tới khách hàng
  • Cấu hình nội dung SMS hóa đơn điều chỉnh
    • Người dùng nhập header, footer, hệ thống sẽ tự động hiển thị nội dung xem trước, đây là nội dung SMS sẽ gửi tới khách hàng

Bước 3: NSD nhấn nút Cập nhật

  • Nếu xảy ra lỗi trong quá trình nhập liệu, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi tương ứng.
  • Nếu không xảy ra lỗi, thông tin thay đổi được lưu vào hệ thống. Hệ thống thông báo “Cập nhật dữ liệu thành công”

One thought on “Cập nhật Email SMS

  1. Pingback: Các bước đăng ký và sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử | Viettel Sinvoice

Comments are closed.